යකඩ වලට පණ දීලා කරපු අති විශිෂ්ඨ නිර්මාණ 10 ක් ! ( photos )

Posted by

යකඩ කියන්නේ අජීවී දෙයක්. යකඩ ( ලෝහ ) යොදාගන්නේ බොහෝවිට ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට, වාහණ වැනි උපකරණ නිපදවීමටයි. නමුත් යකඩ නිර්මාණ කිරීම සදහා වැඩි වශයෙන් යොදාගන්නේ නැහැ. එයට හේතුව වන්නේ යකඩ යනු තරමක් හැසරවීමට අපහසු ද්‍රවයයක් වීමයි. නිර්මාණයකට අවශ්‍ය මුදු මොලෙක් ගතිය යකඩ වලට දෙන එක තරමක් අමාරු ක්‍රියාවකි. නමුත් ඒ අභියෝග සියල්ලම ජයගෙන යකඩ වලට ජීවමාණ ගතියක් එක් කිරීමට මේ කළාකරුවා සමත් වී තිබෙනවා. වැඩි වචන ඕනි නෑ. බලන්න ෆොටෝ ටික.

01. Scrap metal sculptures by airtight artwork

02. Scrap metal sculptures by airtight artwork

03. Scrap metal sculptures by airtight artwork

04. Scrap metal sculptures by airtight artwork

05. Scrap metal sculptures by airtight artwork

06. Scrap metal sculptures by airtight artwork

07. Scrap metal sculptures by airtight artwork

08. Scrap metal sculptures by airtight artwork

09. Scrap metal sculptures by airtight artwork

10. Scrap metal sculptures by airtight artwork

යාලුවන්ටත් බලන්න share කරන්න යාලු….

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *