ඩයලොග් ආයතනය විසින් පාරිභෝගිකයින්ට සිදු කරන වංචාවක් හෙළිවෙයි ඉදිරියටත් ඩයලොග් භාවිතා කරනවාද යන්න තීරණය ඔබ අතේ

ඩයලොග් ආයතනය විසින් පාරිභෝගිකයින්ට සිදු කරන වංචාවක් හෙළිවෙයි ඉදිරියටත් ඩයලොග් භාවිතා කරනවාද යන්න තීරණය ඔබ අතේ මැලේසියාවේ ඩයලොග් ආසියාටා මව්

Shares 0
Continue reading »